Author = Liqun Tang
An Effective Damage Identification Method Combining Double-Window Principal Component Analysis with AutoGluon

Volume 10, Issue 3, July 2024, Pages 531-546

10.22055/jacm.2024.45565.4385

Ge Zhang; Neng Wei; Ying Zhou; Licheng Zhou; Gongfa Chen; Zejia Liu; Bao Yang; Zhenyu Jiang; Yiping Liu; Liqun Tang