Author = Hu, Jiansheng
Design of Cooling Water System (CWS) for CRAFT Lower Hybrid ‎Current Driven (LHCD) System‎

Volume 7, Issue 2, April 2021, Pages 470-477

10.22055/jacm.2020.34091.2344

Weibao Li; Jiansheng Hu; Lei Yang; Bin Guo; Lili Zhu; Jinxuan Zhou; Zhe Liu; Lidong Yao; Qianglin Xu