Author = Pryazhnikov, Maxim I.
Flow Regimes Characteristics of Water-crude Oil in a Rectangular ‎Y-microchannel

Volume 8, Issue 2, April 2022, Pages 655-670

10.22055/jacm.2021.38784.3282

Maxim I. Pryazhnikov; Andrey V. Minakov; Dmitriy V. Guzei; Andrey I. Pryazhnikov; Anton S. Yakimov


Numerical Investigation of Enhanced Oil Recovery from various ‎Rocks by Nanosuspensions Flooding

Volume 8, Issue 1, January 2022, Pages 306-318

10.22055/jacm.2021.38217.3182

D.V. Guzei; A.V. Minakov; M.I. Pryazhnikov; S.V. Ivanova