Author = Wang, Ji
An Approximate Solution of the Bending of Beams on a Nonlinear Elastic Foundation with the Galerkin Method

Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 11 July 2024

10.22055/jacm.2024.46952.4633

Junlong Jiang; Chencheng Lian; Baochen Meng; Huimin Jing; Xiang Fang; Ji Wang


An Analysis of Nonlinear Beam Vibrations with the Extended ‎Rayleigh-Ritz Method

Volume 8, Issue 4, October 2022, Pages 1299-1306

10.22055/jacm.2022.39580.3434

Huimin Jing; Xianglin Gong; Ji Wang; Rongxing Wu; Bin Huang


The Integrated Analysis of Vibrations of Quartz Crystal Plates ‎through Artificial Coupling Factors

Volume 7, Issue 1, January 2021, Pages 69-77

10.22055/jacm.2020.34730.2470

Qi Huang; Rongxing Wu; Longtao Xie; Jianke Du; Ji Wang