Author = Ostertak, Dmitriy I.
Impact-enhanced Electrostatic Vibration Energy Harvester

Volume 8, Issue 2, April 2022, Pages 671-683

10.22055/jacm.2021.38781.3312

Valery P. Dragunov; Dmitriy I. Ostertak; Dmitry E. Kiselev; Evgeniya V. Dragunova