Keywords = overdetermined system
Inhomogeneous Gradient Poiseuille Flows of a Vertically Swirled Fluid

Volume 10, Issue 1, January 2024, Pages 1-12

10.22055/jacm.2023.43959.4150

Natalya Burmasheva; Sergey Ershkov; Evgeniy Prosviryakov; Dmytro Leshchenko