Author = Prosviryakov, Evgenii
Inhomogeneous Gradient Poiseuille Flows of a Vertically Swirled Fluid

Volume 10, Issue 1, January 2024, Pages 1-12

10.22055/jacm.2023.43959.4150

Natalya Burmasheva; Sergey Ershkov; Evgeniy Prosviryakov; Dmytro Leshchenko


Exact Solutions for Isobaric Inhomogeneous Couette Flows of a ‎Vertically Swirling Fluid

Volume 9, Issue 2, April 2023, Pages 521-528

10.22055/jacm.2022.41371.3744

Sergey Ershkov; Evgenii Prosviryakov; Dmytro Leshchenko